1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1. JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA(d’ara endavant, JAC) el domicili professional del qual es troba situat en el Carrer Roger de Llúria Núm. 113. 3er. Barcelona (08037). L’adreça de correu electrònic de contacte és jovesadvocatscatalunya@gmail.com

1.2. Així mateix, els noms de domini, titularitat de JAC, son www.jovesadvocatscatalunya.com, www.jovesadvocatsdecatalunya.com, www.jovesadvocats.com i www.jovesadvocats.net

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Aquestes són les condicions generals (d’ara endavant “condicions generals”) que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini ” jovesadvocatscatalunya.com ” (d’ara endavant, Web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d’ara endavant per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial). Independentment de les mateixes, JAC podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través de l’ Web.

2.2. S’entendrà que l’accés o la mera utilització de la Web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que JAC tingui publicades a cada moment en el qual accedeixi a la Web i que estaran disponibles per als usuaris. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals. En aquest sentit, s’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

2.3. Així mateix, a través de la Web, JAC podrà habilitar a terceres entitats perquè publicitin o prestin els seus serveis. En aquests casos, JAC no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

2.4. Abans d’utilitzar i/o contractar aquests serveis específics prestats per JAC, l’Usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per JAC. La utilització i/o la contractació d’aquests serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per JAC en el moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. JAC, com a autor d’obra col•lectiva, o qualsevol obra o prestacions de qualsevol naturalesa, és titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial de la Web, i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel•lectual, industrial i d’imatge sobri dels continguts disponibles a través del mateix.

3.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de JAC.

3.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de JAC o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que poguessin contenir-se en els continguts.

3.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de JAC o, si escau, del titular o titulars dels drets al fet que correspongui.

En particular, JAC no s’oposa de manera expressa al fet que la reproducció de les seves pàgines pugui ser considerada una cita en els termes previstos en l’article 32, 1º paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual.

En cas que estigui interessat en una autorització o llicència per utilitzar en qualsevol forma els continguts de la Web dirigeixi’s a jac@jovesadvocatsdecatalunya.com

4. ACCÉS

4.1. L’accés a la Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per JAC o tercers a través de la Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.

4.2. Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels Usuaris serà aplicable el que es disposa en la Política de Privadesa recollida en el Lloc Web.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través de la Web per part de menors d’edat legal, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

5. UTILITZACIÓ DE LA WEB

5.1. Els continguts inclosos en el Lloc Web es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, tret que es compti amb la prèvia autorització escrita de JAC.

5.2. Si per a la utilització i/o contractació d’un servei en el Lloc Web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per JAC, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il•legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

5.3. En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata a JAC qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extravio, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel•lació. Mentre no es comuniquin tals fets, JAC quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5.4. L’accés, navegació i ús de la Web és responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per JAC o per personal autoritzat de JAC relativa a l’ús de la Web i dels seus continguts. Així mateix li instem al fet que comuniqui a JAC qualsevol fet del que tingui coneixement i suposi una conducta contrària a dret o vulneri drets de qualsevol tercer ben a través de les eines de la Web o bé a través del formulari de contacte.

5.5. Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

6. CONTINGUTS GENERATS PER L’USUARI

6.1. En el cas que l’Usuari enviï continguts de qualsevol tipus a la Web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a JAC per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense restricció alguna l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7.1. JAC no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que difongui a través de l’ Web.

7.2. En conseqüència, JAC no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts de l’ Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que ho subministra; (iv) la *invulnerabilitat de la Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts de l’ Web; (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que JAC estableix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de l’ Web.

No obstant això, JAC declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la Web i evitar l’existència i transmissió als Usuaris de virus i altres components nocius.

8. ENLLAÇOS

Enllaços a altres Llocs Web

8.1. En el Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, baners, etc., els quals són gestionats per tercers. JAC no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des del Lloc Web.

8.2. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de la Web a un altre web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col•laboració o dependència entre JAC i el responsable de la Web aliè.

Enllaços en altres llocs web amb destinació a la Web.

8.3. Si qualsevol Usuari, entitat o web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la Web haurà d’atenir-se a les següents condicions i requisits:

 • L’enllaç es podrà dirigir a la Pàgina Principal de l’ Web.
 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL de JAC https://www.jovesadvocatscatalunya.com i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de l’ Web. En cap cas, tret que JAC ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure-ho com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’ Web.
 • A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que JAC ha autoritzat tal enllaç, tret que JAC l’hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina a la Web desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de JAC i/o de la Web, haurà d’explicar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
 • JAC no autoritza l’establiment d’un enllaç a la Web des d’aquelles pàgines web que de forma manifesta fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8.4. JAC no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació a la Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Serveis prestats per tercers a través de la Web.

8.5. JAC no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d’aquesta pàgina o sobre els quals JAC únicament actuï com a mitja llera publicitària o prestador de servei d’intermediació.

8.6. JAC no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats per tercers a través d’aquesta pàgina, i en particular, a títol merament enunciatiu, els causats per:

 • L’incompliment de la llei, la moral o l’ordre públic;
 • La incorporació de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxiu o programa que pugui danyar, interrompre o impedir el normal funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions;
 • La infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe.
 • La realització d’actes que constitueixin publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;
 • La falta de veracitat, exactitud, qualitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles;
 • La infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones o, en general, qualsevol tipus de drets de tercers;
 • La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades, o els vicis i defectes que poguessin generar-se en la relació amb tercers;
 • L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1. JAC podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

9.2. La vigència temporal d’aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

9.3. Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, JAC podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir indemnització alguna. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents condicions generals.

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

10.2. En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

10.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes condicions generals fos(n) considerada(s) nul•la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul•litat o *inaplicación no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals ni a les condicions particulars dels diferents serveis de JAC.

10.4. El no exercici o execució per part de JAC de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establertes entre JAC i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, JAC i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.