Skip to main content

Segueix la campanya a la següent pàgina de facebook: noreformajusticiagratuita

Joves Advocats de Catalunya (JAC) s’adhereix íntegrament a la campanya iniciada per la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) I per les Agrupacions d’Advocats Joves que l’integren.

Amb l’aprovació pel Consell de Ministres i la posterior tramitació parlamentària del projecte de Llei d’assistència jurídica gratuïta, la reforma projectada esdevé manifestament millorable. Són evidents les mancances, llacunes, deficiències i contradiccions del projecte, que provocaran el col•lapse i mal funcionament d’un servei públic.

El servei d’assistència jurídica gratuïta es primordial en els moments actuals, en que patim una retallada constant de drets de les persones, el fet que aquest servei funcioni de forma eficient i sigui accessible per als ciutadans que ho requereixin és un DRET del ciutadà i un DEURE de l’administració.

La reforma PERJUDICA AL CIUTADÀ, doncs, redueix el llindar econòmic d’accés a la justícia gratuïta per a les persones no integrades en una unitat familiar. Valora la situació econòmica i patrimonial de l’interessat i també dels integrants de la unitat familiar. Estableix una presumpció d’abús per part dels que sol•liciten tres vegades l’any aquest dret. Suprimeix l’obligació de residència o establiment de l’advocat del torn d’ofici en el lloc d’assistència al beneficiari del servei, impedint i vulnerant una atenció immediata i propera a aquest.

La reforma CREA DESIGUALTATS en reconèixer la justícia gratuïta a alguns col•lectius i persones jurídiques encara que comptin amb recursos suficients per litigar.

La reforma OBVIA LA GRATUÏTAT D’ALGUNES PRESTACIONS, com l’assistència lletrada prèvia a procés judicial. L’assistència als presos condemnats. La designació de professionals per l’acusació particular. L’exempció de caucions, dipòsits i consignacions. No preveu la intervenció de mediador, comptador partidor, administrador judicial o concursal, ni la d’intèrpret o traductor.

La reforma NO GARANTEIX EL FINANÇAMENT PÚBLIC SUFICIENT PER MANTENIR EL SISTEMA DE JUSTÍCIA GRATUÏTA, en canvi, segueixen vinculades les taxes judicials a la justícia gratuïta, tot i ser un fet públic i notori la manca de destinació del recaptat amb aquelles per a aquesta.

La reforma NO RESPECTA NI DIGNIFICA LA TASCA DELS ADVOCATS D’OFICI, en no dignificar ni actualitzar els barems de retribució del servei, d’acord amb la important tasca social prestada, en no garantir el cobrament de totes les actuacions que dugui a terme, ni que el pagament per l’administració sigui puntual.

La reforma BUROCRATITZA EN EXCÉS EL SERVEI GENERANT COSTOS INNECESSARIS, al optar per mantenir la duplicitat en la tramitació dels expedients. Dilata el reconeixement a la justícia gratuïta en requerir la ratificació del beneficiari i justificació del manteniment del dret per recórrer. Preveu la revisió periòdica de la concessió del benefici com a mínim cada quatre anys. Imposa als Col•legis funcions d’arxiu i custòdia i, als advocats, obligacions informatives i de trasllat de resolucions, l’incompliment comporta la imposició de sancions desproporcionades. Sense preveure sufragar els costos afegits.

COM AFECTARÀ LA NOVA LLEI ALS CIUTADANS
La reforma projectada suposarà un greu perjudici per als ciutadans, afectant al seu Dret a la Tutela Judicial Efectiva.

Podem concretar casos en els quals es pot acreditar la insuficiència econòmica i es denegaria la justícia gratuïta. Així, per exemple, una persona divorciada i no integrada en cap unitat familiar que percep mensualment un salari brut d’1.100 €, i amb el qual ha de fer-se càrrec d’un lloguer d’habitatge de 450 € i pensió d’aliments a favor dels seus fills de 350 €, disposaria únicament de 300€ per a les despeses de vida diària i, no obstant això, se li denegaria el benefici de justícia gratuïta, havent de suportar les despeses del procediment, incloses les taxes judicials, malgrat que existeix realment una insuficiència econòmica per litigar.

Igualment, i respecte a la limitació quantitativa del benefici i la presumpció d’abús del dret, podríem trobar-nos davant una persona que, a causa que l’empresa en la qual treballa no li abona els seus salaris durant mesos, inicia un procediment de resolució de contracte i reclamació de la quantitat deguda concedint-se-li justícia gratuïta. A causa de la seva insuficiència econòmica no es fa càrrec dels rebuts d’hipoteca ni de les despeses de la comunitat de propietaris, per la qual cosa recorre al benefici de justícia dues vegades més en ser demandat. Havent-hi ja necessitat justícia gratuïta per a tres supòsits, precisament per problemes de recursos econòmics, se li denegaria el dret per a una quarta actuació judicial, per exemple si el seu veí li causa danys en el seu habitatge per una canonada trencada o si, passejant pel carrer, té un accident de trànsit.

Però el perjudici o limitació no és només quantitatiu, sinó també qualitatiu. Amb la nova llei els advocats de torn d’ofici no hauran de tenir el seu domicili o despatx en el lloc d’assistència als ciutadans com fins ara, per la qual cosa un ciutadà que vulgui divorciar-se i per a això acudeixi als jutjats de Madrid per ser el seu domicili pot ser assistit per un advocat de León, la qual cosa provoca un greu perjudici al ciutadà que necessita d’una atenció immediata i propera.

Data

Hora

Localització

JAC

JAC