JAC

L’associació Joves Advocats de Catalunya (JAC) va néixer el dia 30 de maig de 1997 a Vic (ACTA FUNDACIONAL DE JAC ).

i està formada pels advocats joves de tot Catalunya, segons els requisits que s’estableixen en els estatuts dels diferents Grups d’Advocats Joves (GAJ) que en formen part. JAC no seria possible sense la participació activa i altruista de les agrupacions que el composen, per tant creiem fonamental el suport i la participació dels catorze grups d’advocats joves de tot Catalunya que l’integren. Els GAJ de cada Col·legi representen els seus membres dins de JAC, a fi de dur a terme el principal objectiu de JAC: la defensa i reivindicació dels interessos de l’advocacia jove. JAC es reuneix de forma bimensual en la seu d’algun dels catorze col·legis d’Advocats de Catalunya per tal de tractar els temes que poden afectar o que afecten l’advocacia jove i treballar cap una mateixa direcció.

JAC pretén adequar-se a la realitat dels nostres dies defensant els advocats joves que formen part del col·lectiu tant des de la vessant col·legial com des de la vessant professional i personal, creant una xarxa de relacions entre els seus integrants, des del punt de vista de col·laboració i ajuda entre els joves, que entenem que resulta essencial, precisament degut a les dificultats de  l’inici de la professió.

JAC, a dia d’avui té nous reptes  i nous obstacles, en aquest sentit l’esforç per modernitzar l’associació i assolir nous reptes es constant. JAC aposta per la formació de l’advocacia jove, organitzant diferents activitats formatives, entre les quals es troba el Congrés del JAC que es celebra de forma bianual.

Junta de Govern de JAC, d’esquerra a dreta:

Mar Gimeno Menéndez (GAJ Lleida), Tània del Moral Granados (GAJ Girona), Lluís Escoda Beltran (GAJ Tarragona) i Mireia Martí Fàbrega (GAJ Vic)

President: Lluis ESCODA BELTRAN
Vicepresidenta: Mireia MARTÍ FÀBREGA
Secretaria: Tània DEL MORAL GRANADOS
Tresorera: Mar GIMENO MENÉENDEZ
VOCAL GAJ Barcelona: Tiziana DI CIOMMO
VOCAL GAJ Figueres: Julian VEGA BAEZA
VOCAL GAJ Girona: Tània del MORAL GRANADOS
VOCAL GAJ Granollers: Elena CUSTODIO AGUDO
VOCAL GAJ Lleida: Mar GIMENO MENÉNDEZ
VOCAL GAJ Manresa: Francesc Xavier BAENA DOMENE
VOCAL GAJ Mataró: Judith SILVEIRA BAILACH
VOCAL GAJ Reus: Xavier ESCODA ROYO
VOCAL GAJ Sabadell: Cristina SORT HUMBERT
VOCAL GAJ Sant Feliu de Llobregat:  Jennifer VIZCAÍNO MORENO
VOCAL GAJ Tarragona:  Lluís ESCODA BELTRAN
VOCAL GAJ Terrassa:  Joan Francesc BAÑÓ MALDOO
Vocal GAJ Tortosa: Gerard GRACIA TORTOSA
VOCAL GAJ Vic:  Mireia MARTÍ FÀBREGA

GAJs

Joves Advocats de Catalunya està format pels membres dels Grups d’Advocats Joves (GAJ) constituits en el si dels catorze Col.legis d’Advocats de Catalunya:

GAJ Barcelona

GAJ Girona

GAJ Lleida

GAJ Mataró

GAJ Sabadell

GAJ Tarragona

GAJ Tortosa

GAJ Figueres

GAJ Granollers

GAJ Manresa

GAJ Reus

GAJ Sant Feliu

GAJ Terrassa

GAJ Vic

Involucra’t

Twitter

Newsletter

Contacte