Qui som

El GRUP D’ADVOCATS JOVES DE FIGUERES és una agrupació d’Advocats inscrits a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres, constituïda al si d’aquest, a l’empara del què disposa l’article 64. 3 de l’Estatut General de l’Advocacia.

Les finalitats del Grup són la representació i defensa dels interessos legítims dels Advocats Joves, així com la realització de totes aquelles activitats de caràcter professional, formatiu, col·legial, social i cultural que puguin resultar d’interès i altres tasques que puguin ser encarregades per delegació de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres.

El GRUP te la seva seu en els locals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres.

Poden ser membres del Grup tots aquells col·legiats que, havent-ho sol·licitat, reuneixin els següents requisits i siguin admesos:

  • Estar Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres.
  • Ser menor de 40 anys o tenir menys de 10 anys de col·legiació.
  • No trobar-se inscrit en una altra Agrupació d’Advocats Joves d’àmbit col·legial.

Contactan’s, e-mail: jovesadvocats@icafi.com